Splošni pogoji za nagradne igre

Pravila veljajo za internetna družbena omrežja Facebook in/ali Instagram


1. Splošna pravila

Organizator nagradne igre je Visokotlačno čiščenje Jaka Pažek s.p., Mariborska cesta 8a, 2360 Radlje ob Dravi (v nadaljevanju Weclean).

Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.


2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradnih igrah lahko sodelujejo polnoletne osebe, osebe mlajše od 18 let pa morajo za sodelovanje v nagradni igri pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

K nagradni igri lahko pristopijo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom storitve pri Weclean.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

      – strošek dostopa do interneta;

      – strošek prenosa podatkov z interneta.

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

 

3. Potek nagradne igre

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook oziroma Instagram profilu.

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook oziroma Instagram profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook oziroma Instagram profilu.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

      – udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

      – je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

      – udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

      – v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.


4. Nagrade

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook oziroma Instagram Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.


5. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook oziroma Instagram Profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Mariborska cesta 8a, 2360 Radlje ob Dravi) ali so-organizatorja.


6. Obveščanje nagrajencev

Nagrajena oseba bo obvestilo o nagradi prejela prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.

Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.


7. Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook oziroma Instagram Profila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (V kolikor znesek nagrade presega 42,00 EUR). Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, se žrebanje ponovi.


8. Končne določbe

Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@weclean-at.com

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Weclean. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@weclean-at.com